چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش صدای داخل


12-05-2022
کاوه دادگری
01-02-2022
شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان ایران
28-12-2021
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
01-09-2021
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
02-08-2021
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
04-07-2021
گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه
02-11-2020
بیانیه دادخواهان
30-04-2020
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
30-04-2020
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
30-04-2020
اتحادیه آزاد کارگران ایران
19-01-2020
اتحادیه آزاد کارگران ایران
21-12-2019
همراهان بازنشسته و شاغل!
19-12-2019
سعید معیدفر