چهارشنبه - ۰۶-۰۷-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش اطلاعیەهاـوـبیانیەها


25-09-2022
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
07-09-2022
سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
07-08-2022
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
21-07-2022
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
01-02-2022
شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان ایران
28-12-2021
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
02-11-2020
بیانیه دادخواهان
30-04-2020
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
30-04-2020
اتحادیه آزاد کارگران ایران
31-03-2020
اتاق پالتاکی شورا
06-03-2020
اتاق پالتاکی شورا
19-01-2020
اتحادیه آزاد کارگران ایران
05-01-2020
شورای تحریریه سایت
21-12-2019
همراهان بازنشسته و شاغل!