پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش اطلاعیەهاـوـبیانیەها


23-05-2024
جمعی از حامیان منشور مطالبات حداقلی
23-04-2024
کمیته سراسری برگزاری اول ماه مه ـ خارج از کشور
10-04-2024
شورای نویسندگان سایت شوراها
22-03-2024
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
29-02-2024
شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران 
18-02-2024
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد
07-02-2024
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
26-12-2023
جمعی از فعالان چپ و کمونیست جوان ایران
12-12-2023
گرایش کمونیسم شورایی
13-03-2023
گرایش کمونیسم شورایی
08-12-2022
جوانان انقلابی محلات سنندج
04-11-2022
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
25-10-2022
جوانان محلات تهران
11-10-2022
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
10-10-2022
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
08-10-2022
فدراسیونهای جهانی اتحادیه های کارگری
07-10-2022
جوانان انقلابی محلات سنندج
03-10-2022
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
25-09-2022
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
07-09-2022
سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
07-08-2022
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
21-07-2022
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
01-02-2022
شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان ایران
28-12-2021
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
02-11-2020
بیانیه دادخواهان
30-04-2020
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
30-04-2020
اتحادیه آزاد کارگران ایران
31-03-2020
اتاق پالتاکی شورا
06-03-2020
اتاق پالتاکی شورا
19-01-2020
اتحادیه آزاد کارگران ایران
05-01-2020
شورای تحریریه سایت
21-12-2019
همراهان بازنشسته و شاغل!