پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش کمونیسم شورایی


11-12-2023
گرهارد هان لوزر
12-10-2023
آنتون پانه کوک
01-08-2023
پل ماتیک
01-07-2023
کارل کرش
06-12-2022
هلموت واگنر
08-11-2022
هرمان گورتر
21-10-2022
آنتون پانه کوک
14-09-2022
هنری سیمون
10-09-2022
هنری سیمون
10-09-2022
هنری سیمون
21-07-2022
آنتون پانه کوک
05-06-2022
ریچارد گامبین
31-05-2022
آنتون پانه کوک و دیگران
31-05-2022
آنتون پانه کوک
16-04-2022
مارک شیپ وی
05-12-2021
کورنلیوس کاستوریادیس
02-12-2021
مارک شیپ وی
18-11-2021
آنتون پانه کوک
18-11-2021
پل ماتیک
17-11-2021
آنتون پانه کوک
15-11-2021
آنتون پانه کوک
18-11-2020
آنتون پانه کوک،برگردان:کاوه دادگری
09-01-2020
احمد بدره یی زواردهی
21-12-2019
آنتون پانه کوک
19-12-2019
ریچارد گامبین