پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

در باره ما


«کمونیسم شورایی» به عنوان یک نقد پیگیر و ریشه ای از آن چه که به طور هم زمان در انقلاب اکتبر 1917 ،به عنوان بلشویسم و لنینیسم در روسیه جریان داشت ، توسط برخی انقلابیون آلمانی هم چون هرمان گوتر و اُتوروله و نیزپانه کوک هلندی آغاز به پدیداری کرد.تحولات بعدی این گرایش درمتن قدرت گیری و هژمونیسم استالینیسم و کمونیسم روسی و سوسیالیسم اردوگاهی ،مفاهیم و راهبردها و دیدگاه های تازه ای را در جنبش کمونیستی جهانی پدید آورد که متعاقباً با جنبه هایی از گرایش های هم سو هم چون سوسیالیسم لیبرتاریایی،کنترل کارگری ،لغو کار مزدی ،آنارکو سندیکالیسم و آنارشیسم ،و در مفهوم کلی ،سوسیالیسم از پایین تداعی می گردد.

سایت شورا ، به منظور انعکاس این تحولات از یکی از گفتمان ها و گرایش های مهم انتقادی در داخل چپ جهانی پایه ریزی شده و امیدوار است که بتواند به سهم خود در غنا و وسعت نظر و آموخته گی کارگران و زحمتکشان ایران ،موثر واقع گردد.

بنابراین از همین جا ،همه فعالین ،نویسندگان،کارگران و پژوهندگانی که با گرایش یاد شده هم سویی و هم دلی دارند،دعوت میکنیم که به هر شکلی که مایل هستند ،از همکاری و یاری خود با ما دریغ نورزند. بخش های مختلف سایت شورا ،پذیرای دیدگاه های انتقادی و اصلاحی و روشنگر این دسته از رفقا می باشد.

در عین حال ،از آن جا که در سال های اخیر ،امر اتحاد و همبستگی اجزاء و محافل و تشکیلات های چپ و سوسیالیست را امری استراتژیک ،حیاتی و سرنوشت ساز در مجموعه جنبش کارگری و کمونیستی و به طور کلی انقلاب پیشِ رو می دانیم و پایه گذاری یک جبهه متحد سوسیالیستی متکی بر یک منشور رهایی بخش را مهم ترین و فوری ترین گام در تحقق این اتحاد تاریخی می دانیم،تا آن جا که در ظرفیت سایت شورا است،ستون هایی را برای انعکاس فعالیت ها ،دیدگاه ها و نظرات و پلمیک های انتقادی که در میان چپ انقلابی در جریان است،در نظر گرفته ایم. از این رو در خواست می کنیم که رفقای متعلق و منسوب به گرایش های انقلابی ،کارگری و کمونیستی ،نسخه ای از نشریه های خود را برای ما ارسال کنند تا این تلاش ها نیز در جای مناسب سایت معرفی گردند و امکان تفهیم و تفاهم و گفتگوی هر چه بیشتر فراهم آید.طبعا طرح مباحث حول چگونگی اتحاد و وحدت میان این نیروها به دیده ی ما از اهمیت و ضرورت فراوان برخوردار است.

انعکاس کنش گری های سیاسی و اجتماعی فعالین،تشکل ها و محافل داخل کشور و نیز انعکاس حیات فکری و روشنفکری انقلابی و تحول طلب و تلاش هایی که کارگران فکری در این حوزه ها به عمل می آورند،بخش مهمی از تلاش ما را به خود اختصاص می دهد.در همین راستا علاوه بر نگاه ویژه ای که به این رویدادهای داخلی داریم،می کوشیم در پرتوافکندن به آن دست از مبارزات و گرایش هایی که این افق اجتماعی و سیاسی را وجه عمل و نظر خود قرار داده اند،همت گماریم.

خط مشی سایت را می توانیم به صورت زیر جمع بندی نماییم:

جوان گرایی هم چون نگاهی مسئولانه نسبت به نیازها،مسئولیت ها و مبارزات و صدای نسل امروز.

نگاه به جنبش زنان به عنوان مبارزان راه حقوق برابری و رفع تبعیض و نیز هم چون گردان پیشتاز مبارزه طبقاتی توده های کارگر و زحمتکش.

انعکاس فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران از طریق انعکاس صداهای داخل کشور

انعکاس مبارزات کارگری ،اجتماعی و مدنی داخل کشور.

انعکاس فضای روشنفکری ایرانیان در داخل و خارج

انعکاس فضای رسانه ای در ایران

قوانین کار در کشورهای مختلف سرمایه داری،قوانین بیکارسازی و بیمه بیکاری،قوانین بازنشستگی،زبده ی و جوهره ی قانون اساسی و حقوق سیاسی در کشورهای دیگر

انعکاس رویدادهای چپ چهانی.

توجه به حنبه تعلیماتی ،تبلیغ و ترویج کمونیسم شورایی به عنوان نگاهی فارغ از کمونیسم روسی و تاکید بر اصل خودرهایی طبقه کارگر و اصالت جنبش های خودانگیخته هم چون پویه و سازوکار پایه ای مبارزه طبقاتی.

حساسیت نسبت به محیط زیست و نگاه ریشه ای به تغییرات نگران کننده در این حوزه و انعکاس تلاش های فعالین محیط زیست در داخل و خارج.

طرح نقد و نظریه انتقادی در عرصه برخورد نظریه ها و دیدگاه ها.

نکته آخر این که درج نوشته های اشخاص و احزاب و گروه های سیاسی و غیره به معنای تکذیب و یا تأیید از طرف ما نیست و صرفاً منعکس کننده نظر نویسنده یا نویسندگان مطلب می باشد.در عین حال شورای تحریریه سایت در انتشار نوشته های رسیده ،مطابق سمت گیری های نظری و پراتیکی خود و امر تبلیغ و ترویج نظرات هم سو ،الزاما دست به گزینش های معینی می زند که امیدواریم این امر مانعی بر سر راه همکاری های ما با گرایش های مختلف نباشد.

نقل نوشته های سایت با ذکر منبع و یا بدون ذکر منبع مجاز است؛هر چند روش ما در نقل از منابع دیگر ،الزاماً و مطلقاً با ذکر منابع اصلی و یا دست دوم آن ها،همراه می باشد.

ما را در این پیکار همراهی نمایید.پیروز باشید.

شورای تحریریه سایت