يكشنبه - ۲۳-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

تردیونیونیسم


آنتون پانه کوک
31-05-2022
98 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


طبقه کارگر چگونه بايد با سرمايه داری مبارزه کند تا پيروز شود؟ ا

طبقه کارگر چگونه بايد با سرمايه داری مبارزه کند تا پيروز شود؟ ا

اسم
نظر ...