يكشنبه - ۲۳-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

کرونشتات: روسیه روایت پرولتری انقلاب


کایو برندل
01-06-2022
83 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


کرونشتات: روايت پرولتری انقلاب روسيه ،کايو برندل ترجمه وحيد تقوی

کرونشتات: روايت پرولتری انقلاب روسيه ، کايو برندل ترجمه وحيد تقوی

اسم
نظر ...