شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

شوراهای کارگری-1


آنتون پانه کوک
12-10-2023
527 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...