دوشنبه - ۲۴-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

ملاحظاتی در مورد بازسازمانی چپ انقلابی


کایو برندل
17-06-2022
83 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


کایوبرندل،ترجمه کوشا نصیر،ملاحظاتی در مورد بازسازمانی چپ انقلابی 

،کایو برندل،ترجمه کوشا نصیر،ملاحظاتی در مورد بازسازمانی چپ انقلابی 

اسم
نظر ...