دوشنبه - ۱۳-۰۴-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

تریدیونیونیسم


آنتون پانه کوک
15-11-2021
201 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


طبقه کارگر چگونه باید با سرمایه داری مبارزه کند تا پیروز شود؟این مهمترین سئوالی است که امروزه در برابر هر کارگری قرار دارد.

طبقه کارگر چگونه باید با سرمایه داری مبارزه کند تا پیروز شود؟این مهمترین سئوالی است که امروزه در برابر هر کارگری قرار دارد.

اسم
نظر ...