دوشنبه - ۱۳-۰۴-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

سازماندهی شورایی


آنتون پانه کوک
18-11-2021
197 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...