شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

به سوی آغازی نوین در راهی دیگر


هال دریپر
08-12-2022
599 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...