پنجشنبه - ۱۰-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

دموکراسی شورایی به سوی سیاست سوسیالیستی دموکراتیک


جیمز مولدون
17-08-2023
521 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...