دوشنبه - ۱۳-۰۴-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

دموکراسی واقعی یعنی چه؟


آنتون پانه کوک
17-11-2021
204 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است.

دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است.

اسم
نظر ...