سه شنبه - ۲۸-۰۱-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

نقد برنامه حزب سوسیال دموکراتیک آلمان/باکونین


باکونین
01-08-2023
412 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...