دوشنبه - ۱۳-۰۴-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

اتاق پالتاکی «شورا» برگزار می‌کند


اتاق پالتاکی شورا
29-01-2020
641 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اتاق پالتاکی «شورا» برگزار می‌کند:
موضوع : حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب
زمان : یکشنبه دوم فوریه 2020/سیزدهم بهمن 1398 
ساعت 14:00 تا 17:00 به وقت اروپای مرکزی،16:30 تا 19:30 به وقت ایران
آدرس پالتاک : 
Categories > Social Issues & Politics > Goverment& Politics &Shoura
حضور برای همگان آزاد است.
اتاق پالتاکی شورا
28/01/2020

اسم
نظر ...