دوشنبه - ۱۳-۰۴-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

اتاق پالتاکی « شورا »برگزار میکند


اتاق پالتاکی شورا
06-03-2020
606 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


موضوع : حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب

اتاق پالتاکی «شورا» برگزار می‌کند:


 

موضوع : حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب


 

زمان : جمعه سیزدهم مارس 2020/بیست و سوم اسفند 1398 


 

ساعت 19:00 تا 22:00 به وقت اروپای مرکزی،21:30 تا 24:30 به وقت ایران


 

آدرس پالتاک : 


 

Categories > Social Issues & Politics > Goverment& Politics &Shoura


 

حضور برای همگان آزاد است.


 

اتاق پالتاکی شورا02/03/2020


 

 


 

 


 

 


 

 

 

اسم
نظر ...