شنبه - ۲۶-۰۳-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

صفحە مقالات کاوه دادگری


پاسخ به پرسش های سایت گزارشگران
گرایش سیاسی، سبک کار و مناسبات داخلی
پراتیک سوسیالیستی
تحول مبارزه و ساختارها در جنبش‌های اجتماعی
اداره شورایی و فراروی از سرمایه‌داری
نقدی بر دولت در دوره‌های انقلابی منصور حکمت
حزب،شورا و جنبش کارگری
کارگران و حزب سیاسی
شکل گیری رهبری در جنبش‌های توده‌ای و انقلابی
برخی ملاحظات نظری در حاشیه‌ی جنبش انقلابی کنونی
صدای گام های انقلاب
هفته خشم
رژیم سیاسی، دولت انتقالی و جنگ طبقاتی
این جا سراوان است!
ترازنامه ی شورا و سندیکا
هیئت‌های نمایندگی و نقش آن‌ها در سازمان یابی کارکنان
نقش طبقه کارگر در تحولات اجتماعی و آفرینش جامعه نوین 
نظامی گری(میلیتاریسم) و رشد مزدوران مسلح: یک مقدمه تاریخی
جنبش خودانگیخته و سازمان کارگری،کاوه دادگری
حاکمیت شوراها و آلترناتیو های رقیب (فشرده مباحثه ها)
ارزیابی از موقعیت سیاسی کنونی در مواجهه با نمایش انتخابات ۱۴۰۰ اسلامی
قرار داده‌ای امپریالیستی، منافع ملی و مبارزه طبقاتی کارکران و زحمتکشان ایران(3)
قراردادهای امپریالیستی منافع ملی و مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران(2)
قراردادهای امپریالیستی،منافع ملی و مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران ( 1 )
پاسخ به نشریه مبارزه طبقاتی
سکتاریسم:بنیان ها و نمودها،کاوه دادگری
برگزیده مقاله ها،کاوه دادگری،ج 1
قیام آبان 98 : دامنه ها و پیامدها،کاوه دادگری