سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

سکتاریسم:بنیان ها و نمودها،کاوه دادگری


کاوه دادگری
19-04-2020
1022 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...