چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش خبر و تحلیل خبر


02-02-2022
کمیته عمل سازمانده کارگری
30-11-2021
محمد صفوی
27-09-2021
ماکسیم لبسکی
01-08-2021
حسن پویا
09-04-2020
بهرام رحمانی