سه شنبه - ۲۸-۰۱-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

کودتای 28 مرداد تبانی بریتانیا و اسلام گرایان رادیکال


مارک کرتیس
17-08-2023
180 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...