شنبه - ۰۱-۰۷-۱۴۰۲
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

ماهيت و شكل ـ نقش تشخيص "كليت ديالكتيكى" در روش شناخت شناسى كارل ماركس


فرشید فریدونی
11-07-2023
93 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...