يكشنبه - ۲۳-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

جدال مارکسیسم با آنارشیسم


مجموعه مقاله ها
06-06-2022
98 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


جدال ماركسيسم با آنارشيسم هال دريپر، ماكسميليان روبل،پل بلكلج، ايان بيرشال ج. آزاد، ف. راستي. ن. ابراهيم

جدال ماركسيسم با آنارشيسم هال دريپر، ماكسميليان روبل،پل بلكلج، ايان بيرشال ج. آزاد، ف. راستي. ن. ابراهيم

اسم
نظر ...