يكشنبه - ۲۳-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

نهادها یا سازمان های توده ای کارگری


سهراب شباهنگ،بهروز فرهیخته
04-06-2022
102 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


نهادها یا سازمان های توده ای کارگری،سهراب شباهنگ،بهروز فرهیخته

نهادها یا سازمان های توده ای کارگری،سهراب شباهنگ،بهروز فرهیخته

اسم
نظر ...