چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

انقلاب و رفرم/پل متیک/برگردان:وحید تقوی


پل متیک
18-03-2021
495 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...