چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش اخبار جنبش چپ


24-03-2020
اتاق پالتاکی شورا
06-03-2020
اتاق پالتاکی شورا
29-01-2020
اتاق پالتاکی شورا