چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

بخش پیشگامان


18-11-2021
آنتون پانه کوک
17-11-2021
آنتون پانه کوک
15-11-2021
آنتون پانه کوک
18-11-2020
آنتون پانه کوک،برگردان:کاوه دادگری
09-01-2020
احمد بدره یی زواردهی
21-12-2019
آنتون پانه کوک
20-12-2019
آمادئو بوردیگا،ترجمه بینا داراب زند