يكشنبه - ۲۳-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

وضعیت کنونی مساله ی«مارکسیسم و فلسفه» یک ضد نقد


کارل کُرش
20-06-2022
45 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


هر نوشته ای سرنوشت خود را دارد

هر نوشته ای سرنوشت خود را دارد

اسم
نظر ...