دوشنبه - ۲۴-۰۵-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

چپ گرایی مدرن چیست؟


ریجارد گامبین
05-06-2022
97 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


چپگرائی مدرن چيست؟ ريچارد گامبين مترجم: محسن صابری

چپگرائی مدرن چيست؟ ريچارد گامبين مترجم: محسن صابری

اسم
نظر ...