چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

تئوری بحرانِ مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی


پيتر بِل و هَری کليور
23-11-2021
240 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


اسم
نظر ...