چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

انتخاب نماینده توسط کارگران


شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
02-08-2021
300 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت بار دیگر بر انتخاب نماینده توسط کارگران تاکید کرد

انتخاب نماینده در هر مجتمع و شرکتی در مراکز نفتی یک شرط مهم حفظ اتحاد و توافق جمعی بر سر خواستها است و انجام آن همانطور که قبلا تاکید کردیم یک قدم مهم برای به نتیجه رساندن اعتصاب است.

در تمام شرکت ها بصورت فوری و اضطراری نمایندگان خود را برای مذاکره با پیمانکاران بر سر خواستها و مطالبات مان انتخاب کنیم. انتخاب نماینده ما را بهم نزدیکتر و صف اعتراضمان را متحدتر میکند. بعلاوه مهم است که کسی را انتخاب کنیم که از هر نظر حرف دل ما را میزند و نه کسانی که به دلیل داشتن حاشیه امن قدم پیش میگذارند. یک قدم با ما همراهی میکنند و چهار قدم راه دیگری میروند.

هم اکنون بخشی از همکاران اعتصابی ما در برابر عقب نشینی هایی از سوی پیمانکاران و با توافقاتی به سر کار بازگشته اند.

در بخش عظیمی از این توافقات زیر فشار اعتراضات کارگران درجه ای از افزایش دستمزد بعلاوه خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی تحمیل شده و این عقب نشینی ها دستاورد تا کنون اعتصاب سراسری ما کارگران نفت بوده است.

بالاترین سطح این توافقات و این عقب نشینی ها باید مبنای توافقات سراسری باشد.

پیمانکاران تلاش میکنند که با ما بصورت فرد به فرد وارد مذاکره شوند تا هر چقدر توانستند زور بگویند. انتخاب نماینده در هر شرکت و مجتمعی راهی برای جلوگیری از این تفرقه افکنی ها و برای عمل متحدانه ما در برابر پیمانکاران چپاولگر است و بسیار ضروری و فوری است.

در عین حال انجام اینکار مانع نماینده تراشی از بالای سر کارگران و کشاندن اعتراض به دنبال این بخش و آن بخش حکومت و در جا زدن اعتراضات ما در چهارچوب قوانینی است که خود اکنون موضوع اعتراض ما کارگران است.

یکی از خواسته های ما کارگران اعتصابی لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی است. ما بدنبال وعده و وعید و پاسکاری بین این مرجع و آن مرجع نیستیم. . خواستهای ما مشخص است لزومی به این دور زدن ها نیست. اگر قیمت اجناس بالا میرود. اگر خط فقر ١٢ میلیون است مزد ما نیز باید به همان نسبت افزایش یابد. و در رده های مختلف تخصصی باید سقف آن افزایش پیدا کند. دستمزد باید هر ماهه در سر موعد پرداخت شود. اخراج باید ممنوع باشد. دزدی و چپاول باید پایان یابد. فضای امنیتی محیط های کار باید از بین برود. باید استاندارد کمپ ها و بهداشت شرایط زیستی و کاری ما کارگران بهبود جدی پیدا کند. تشکل و اعتصاب حق مسلم ماست. باید دست پیمانکاران از محیطهای کار ما کوتاه شود و قوانین ویژه اقتصادی باید لغو شوند. اینها حقوق اساسی ما است و باید پاسخ داده شوند.

ما در این مرحله از اعتصاب برچهار خواست فوری از جمله افزایش دستمزدها و پرداخت بموقع دستمزدها، توقف اخراجها و  بازگشت به کار کارگران اخراجی، بیست روز کار و ده روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضع کمپ ها و غذا و ایمنی محیط کار و کتبی و رسمی بودن توافقات تاکید داشته و داریم.

همین امروز در هر شرکتی که هستیم نمایندگان خود را انتخاب کنیم و این مطالبات را مبنای توافقات خود با پیمانکاران قرار دهیم. اگر امکان جمع شدن نداریم با استفاده از مدیای اجتماعی میتوانیم ترتیب انتخاب نمایندگانمان را بدهیم. خوشبختانه امروز شما همکاران عزیر نیز به ضرورت انتخاب نماینده رسیده اید و این خود تضمین کننده انجام آنست. 

در همه جا دست به کار انجام آن شویم. بطور خلاصه انتخاب نمایندگان واقعی یک حلقه کلیدی برای جلوگیری از متفرق شدن صف اعتراضمان است و اجازه میدهد که با قدرت وارد مذاکره با پیمانکاران شویم.

انتخاب نمایندگان ابزار ما برای دخالتگری حداکثری در روند اعتراضاتمان و پیگیری خواستهایمان است. این کار را در اولویت فوری خود قرار دهیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ۹ مرداد ۱۴۰۰

 

اسم
نظر ...